Czy montaż ogrodzenia posesyjnego wymaga pozwolenia?

ogrodzenie w tle krzewy

 

Montaż ogrodzenia posesyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę, jednak w określonych przypadkach wymagane jest zgłoszenie chęci jego zainstalowania do wydziału architektury właściwego urzędu gminy. Konieczność zawiadomienia urzędu gminy o zamiarze budowy ogrodzenia posesyjnego zachodzi, gdy ogrodzenie:

  • ma zostać umiejscowione od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych,
  • ma mieć wyższą wysokość niż 2,2 m.

Co jeszcze warto wiedzieć o formalnościach, związanych z montażem ogrodzenia posesyjnego?

 

Postępowanie w przypadku montażu ogrodzeń posesyjnych od strony drogi

​Decydując się na montaż oferowanych przez nas kutych lub nowoczesnych ogrodzeń posesyjnych od strony drogi pamiętaj, aby w składanym zgłoszeniu określić rodzaj ogrodzenia oraz wskazać materiały, z których ogrodzenie ma być wykonane. We wniosku należy także podać termin rozpoczęcia robót. Do zgłoszenia dołącz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, szkic ogrodzenia oraz mapę zagospodarowania terenu z naniesionym przebiegiem ogrodzenia. Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia, które jest dwa lata. Jeśli w ciągu dwóch lat od pozytywnej decyzji urzędu nie wzniesiesz ogrodzenia posesyjnego, będziesz musiał powtórnie składać wniosek.

 

​Co Urząd bierze pod uwagę rozpatrując zgłoszenie na ogrodzenie od strony drogi?

​Rozpatrując twoje zgłoszenie urząd weźmie pod uwagę to, czy ogrodzenie nie będzie naruszało ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów techniczno-budowlanych. Ważne dla urzędu będzie także to, czy ogrodzenie nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia, poprzez na przykład ograniczenie widoczność użytkownikom dróg. Ostatnim kryterium branym pod uwagę podczas rozpatrywania wniosku będzie ewentualna uciążliwość ogrodzenia dla terenów sąsiednich oraz architektoniczne przepisy lokalne.

 

Postępowanie w przypadku montażu ogrodzeń posesyjnych od sąsiada

Oferowane przez nas ogrodzenia posesyjne doskonale sprawdzą się także jako ogrodzenia, oddzielające od sąsiadów. W tym przypadku nie trzeba zgłaszać zamiaru budowy ogrodzenia w urzędzie, chyba że jego wysokość przekroczy 2,2 m. Wówczas procedura jest podobna, jak w przypadku ogrodzeń od strony drogi.
Warto sobie jednak zdać sprawę, że budowa sąsiedzkiego ogrodzenia wymaga zgody i konsensusu dwóch stron. Powinno ono stanowić wspólną inwestycję właścicieli sąsiadujących działek, którzy razem określają linię przebiegu ogrodzenia. W przypadku sprzeciwu sąsiada budowa ogrodzenia będzie możliwa jedynie na własnym terenie. Wówczas żaden jego element nie może wychodzić poza granicę działki. W żadnym przypadku też ogrodzenie nie może pozbawiać sąsiada dostępu do światła słonecznego i musi gwarantować jego bezpieczne przebywanie na swojej nieruchomości.